Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ,,Módní Hit.cz''. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva o povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

Základní informace prodávajícího

Název: Módní Hit.cz

Provozovatel: Iveta Steinerová

Sídlo: Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno

IČ: 87433346

DIČ: CZ9156294708

Zapsána: ŽÚ v Brně. Č. j.: MMB/0341290/2017

Telefon: + 420 725 281 161

Email: info@modnihit.cz

1. Všeobecné informace

 • běžná dodací lhůta je 2-3 pracovní dny od obdržení objednávky nebo platby 
 • zaplatit můžete: dobírkou (platební kartou nebo hotově),  přes platební bránu GoPay (platební kartou online, okamžitým bankovním převodem, Mplatbou, GooglePay, PayPal), po předchozí domluvě klasickým bankovním převodem na číslo účtu prodávajícího: 2301296182/2010 
 • na poštovním/dodacím štítku bude uveden jako odesílatel ''Iveta Steinerová, Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno.''
 • k doručení zboží využíváme Českou poštu (balík do ruky, balík do balíkovny, balík na poštu), GLS a DPD 
 • odstoupit od smlouvy můžete bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité a v originálním balení.
 • při odstoupení od smlouvy zašlete výrobek s kopií faktury a přiloženým formulářem pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů na adresu: Iveta Steinerová, Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno a informujte nás na email: info@modnihit.cz nebo telefonicky na: 725 281 161 
 • peníze Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží
 • případnou reklamaci oznamte na emailovou adresu: info@modnihit.cz, následně výrobek zašlete s kopií faktury na adresu: Iveta Steinerová, Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno. Po převzetí balíku Vás budeme informovat prostřednictvím emailu nebo telefonu o přijetí reklamace a také budete informováni s dalším postupem.
 • informujeme Vás, že Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme v souladu s nařízením EU 2016/679 a Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. v platném znění. Seznamte se s dokumentem Ochrana osobních údajů.

 

2. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny konečné vč. DPH, kromě nákladů na doručení zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel-kupující používá. Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím e-shopu modnihit.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

Nabídka zboží v rámci internetového obchodu Módní Hit.cz je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem je až řádně vyplněná objednávka kupujícího. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzující email, který provozovatel zašle kupujícímu na email uvedený v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Provozovatel nabízí tyto způsoby platby: platební kartou online nebo online bankovním převodem přes platební bránu, bankovním převodem (na vyžádání emailem nebo telefonicky), na dobírku, přes službu PayPal a GoPay po dokončení objednávky. Při volbě platby platební kartou online nebo online bankovním převodem přes internet bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

Při volbě platby běžným bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě platby na dobírku neúčtujeme žádné další poplatky za doběrečné, lze hradit platební kartou nebo hotově.

Při volbě platby přes službu PayPal nebo GoPay bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k přihlášení do svého účtu. Po ověření platnosti a dostatečného zůstatku na účtu bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

 

4. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na email uvedený v jeho uživatelském účtu či uvedený kupujícím v objednávce.

 

5. Slevové kódy

Kupující může při tvorbě objednávky zadat slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly. Není-li provozovatelem výslovně uvedeno jinak, slevové kódy:

 • nelze vzájemně kombinovat a sčítat
 • nelze použít na nákup dárkových certifikátů
 • je možné uplatňovat na zboží v akci
 • je možné uplatňovat na výrobky upravené na míru

V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající není povinen vystavit nový slevový kód. 

Pokud má slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn je použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu slevového kódu.

Slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu.

V případě, že slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro užití konkrétních slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

 

6. Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, obvykle do 2-3 dnů, nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou online přes platební bránu, bankovním převodem, přes službu PayPal nebo GoPay provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

Jako odesílatel zásilky bude na poštovním/dodacím štítku uvedena adresa:  Iveta Steinerová, Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, GLS nebo DPD. Balné a poštovné je spotřebiteli účtováno podle zvolených služeb (balík na adresu, balík na poštu, balík do balíkovny), vždy vyčísleno v rekapitulaci objednávky a započítáno do celkové hodnoty faktury.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

Doklad o zakoupení zboží (fakturu) zasílá provozovatel kupujícímu společně se zbožím v balíku. V dokladu je uvedeno datum prodeje, označení zboží, kupní cena a údaje o prodávajícím.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Pokud si kupující nevyzvedne jím dříve objednané zboží, provozovatel není povinen mu při nové dosud neuhrazené objednávce zboží zaslat nebo může požadovat platbu předem.

Pokud si kupující v jednom kalendářním dni objedná (prostřednictvím jedné či více objednávek) celkem více než 5 kusů zboží, může prodávající požadovat úhradu zboží předem jako jedinou možnost úhrady. Tuto možnost si provozovatel vyhrazuje, v rozsahu umožněném zákonem, i v případě opakovaného neodůvodněného vracení zjevně používaného zboží ze strany téhož kupujícího a/nebo opakovaného bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo dle § 1829 a násl. občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, u kterého byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků dálkové komunikace (internetový obchod, email, telefonicky).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, je povinen odeslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy s uvedením jména, příjmení, čísla objednávky, čísla účtu pro vrácení peněz a název vráceného zboží na email prodávajícího: info@modnihit.cz 

Odstoupí-li spotřebitel bez udání důvodu od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu na své náklady vrátit zboží prodávajícímu spolu s formulářem pro odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu Iveta Steinerová, Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (včetně případného dárku zdarma). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (atyp) nebo pro jeho osobu a dále zboží, které bylo použito nebo jeví známky opotřebení/používání či poškození.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno, upraveno na míru anebo budou např. odstřižené textilní štítky, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Prodávající vrátí spotřebiteli stejným způsobem (jako je obdržel) všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Prodávající není povinen dle § 1832, odstavec 4 Občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému Provozovatelem.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky zničeno provozovatelem bez nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž kupující tímto souhlasí.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek s čímž kupující tímto souhlasí.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

Pokud Provozovatel nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, vyhrazuje si právo odstoupit v takových případech od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na email uvedený kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

9. Reklamace, práva z vadného plnění, záruční podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí (dále záruční doba). U smluvní strany, která je právnickou či fyzickou osobou podnikající poskytuje prodávající záruční lhůtu 6 měsíců.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí; po uplynutí této 12 měsíční lhůty musí kupující své tvrzení, že vada existovala již v době převzetí, prokázat.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či na opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu najednou (3 a více) nebo opakovaně (nejméně 3x) a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy;
 • v případě, že zboží prodávané za nižší cenu (ve slevě) má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Práva z vadného plnění (dále reklamace vady) lze uplatnit po celou záruční dobu zasláním reklamace na adresu prodávajícího: Iveta Steinerová, Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno. 

Při reklamaci vady je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, zejména předložit potvrzení o koupi - fakturu s číslem objednávky.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se se spotřebitelem na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má spotřebitel právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

V případě uznané reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod. v nutné výši), podnikatel si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

Postup uplatnění reklamace:

 • o reklamaci je kupující povinen prodávajícího informovat emailem na adrese: info@modnihit.cz
 • následně odeslat zásilku s kopií potvrzení o koupi na adresu sídla prodávajícího: Iveta Steinerová, Hoblíkova 544/2, 613 00 Brno. V zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a návrhem na požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 • prodávající nepřijme reklamované zboží odeslané na dobírku
 • prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit
 • prodávající vrátí spotřebiteli finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet)

 

10. Ochrana osobních údajů

Provozovatel (dále správce osobních údajů nebo správce) uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 (dále GDPR) a Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. v platném znění.

Veškeré informace, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, najdete v dokumentu Ochrana osobních údajů.

 

11. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte prosím všechny kolonky)

Adresát:

Iveta Steinerová

Módní Hit.cz

Hoblíkova 544/2

613 00 Brno

Email: info@modnihit.cz

Tel.: + 420 725 281 161

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Datum objednání nebo číslo objednávky:

...................................................................

Datum vyzvednutí, převzetí:

...................................................................

Jméno a příjmení kupujícího:

....................................................................................................................................................

Adresa kupujícího:

....................................................................................................................................................

Způsob vrácení kupní ceny:

- bezhotovostním převodem na účet číslo:

...................................................................

Datum a podpis kupujícího:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

...................................................................

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 9.1.2023 

Nasledujte nás na Facebooku